SPIS PRZYWOŁANYCH AKTÓW PRAWNYCH

stan na dzień 2022.08.22

 • PB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. Z 2021.12.2)
 • KC – z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29)
 • OL – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2022.672 t.j. z dnia 2022.03.25)
 • OGRL ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2021.1326 t.j. z dnia 2021.07.20)
 • UPZP – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02)
 • OHUH – rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017.2166 t.j. z dnia 2017.11.24)
 • WB – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05)
 • WdOWB – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE.L.2011.88.5 z dnia 2011.04.04)
 • KW – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2021.2008 t.j. z dnia 2021.11.05)
 • OOP – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28)
 • ORS – ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2022.883 t.j. z dnia 2022.04.25)